Internetes vásárlási feltételek

Figyelem! Internetoldalaink használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Compszerviz.hu internetes portálon szereplő számítástechnikai termékek vásárlásának lehetősége:

  • Személyes átvétel esetén a Compszerviz.hu telephelyén.
  • A Compszerviz.hu internetes portálon üzemelő webáruházban az Vásárlási Feltételek szerint. A jelen Feltételek tartalmazzák a Compszerviz.hu Kft. (továbbiakban: Eladó) virtuális boltjában (webáruházában), az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Megrendelő a COMPSZERVIZ.HU portálon a megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen Webáruházon Keresztüli Vásárlási Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

A szerződés létrejötte

A COMPSZERVIZ.HU portálon működő webáruház gyakorlati kezelésével kapcsolatosWebáruház Használati Útmutató az alábbi linken érhető el.

A webáruházban történt megrendelés leadását követően a COMPSZERVIZ.HU portál automatikus email üzenetet küld a Megrendelőnek , amely nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Vásárlási Feltételek másként nem rendelkezik, úgy a COMPSZERVIZ.HU portálon végrehajtott megrendelést követően Eladó munkatársa által telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között szóban kötött adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető.

Adatkezelés

A webhely tulajdonosaa Megrendelőés felhasználók adatait, a szolgáltatásnál alkalmazott technikai megoldások keretein belül titkosan kezeli, harmadik fél részére az előfizető engedélye nélkül bizalmas vagy titkos adatot át nem ad. Titkos adatnak minősül minden ami a felhasználó egyértelmű azonosítására alkalmas, pl. előfizetői lista.

A webhely tulajdonosa a Megrendelő, üzletkötői, partnerei üzleti adatait különös körültekintéssel és természetesen titkosan kezeli, felhasználói adatokat harmadik fél részére nem adhatják tovább, nem tárolhatják vagy őrizhetik meg.

A webhely tulajdonosa az elektronikus üzeneteket (elektronikus leveleket) mindig titkosan kezeli, alkalmazott vagy munkatárs elektronikus levelének tartalmát nem vizsgálhatja, nem nézheti meg, nem továbbíthatja azt másnak, ha csak az elkerülhetetlen, vagy címzettje nem azonosítható, vagy ezt a feladó kifejezetten kéri/kérte.

Az Megrendelő és felhasználók a webhely tulajdonosa által kezelt adatokat, információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

Szállítási feltételek

A COMPSZERVIZ.HU portálon megtalálható termékek szállítási határideje 8 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Megrendelő részére a megrendelt terméket átadja, kiszállítja, vagy postára adja.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Megrendelő a COMPSZERVIZ.HU portálon megrendelt terméket átvette.

Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Megrendelő általi átvételekor adja át a Megrendelő részére a részletes számlát, továbbá az új termék esetén a Jótállási jegyet.

Árak, fizetés és fizetési mód

A COMPSZERVIZ.HU portálon a termékek az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

A Compszerviz.hu Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegőek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük!

A Compszerviz.hu nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.

A COMPSZERVIZ.HU portálon a Megrendelő választja ki a termék átvétel ill. a kiszállítás módját. A termék kiszállításának költsége a Megrendelőt terheli. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli. A termékek árának kifizetési módját a Megrendelő a portálon történő vásárlás során választja ki.

A Megrendelő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Megrendelő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Megrendelő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Megrendelő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

Az Eladó telephelyén (üzletében) történő személyes termék átvétel esetén a Megrendelő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg.

Átvehető a termék annak vételára az Eladó számlájára történő beérkezését követően, amennyiben a Megrendelő az előre történő átutalás fizetési módot választja.

Az előre átutalással történő fizetéskor az Eladó elektronikus levélben számlamásolatot küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Megrendelő az eszköz kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határideje lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, az Eladó a szerződéstől jogosult egyoldalúan elállni.

Ha a Megrendelő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Megrendelő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy Eladó megbízottjának.

A jótállás (garancia), szavatosság

Az Eladó jótáll azért, hogy a COMPSZERVIZ.HU portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek.

Az Eladó nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz.

A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza.

Az Eladó ellátja az értékesített termékek 1959. évi IV. törvény (Ptk), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1991. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrészellátását, a termékekhez csatolt Jótállási jegy rendelkezései szerint.

Az Eladó a szerviztevékenységét a saját szervize, illetve a márkaszervizek útján látja el.

Eladó a használt termékekre 3 nap jótállást vállal.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semmilyen egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semmilyen felelősséget az adatvesztésből, állási időből adodó a Vevőnél keletkezett károkért, vagy elmaradt haszonért.

Az Eladó nem vállal semmilyen felelősséget a Vevőnél a termék használata során jelentkező károkért sem.

A Megrendelő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Megrendelő kötelezettsége.

Eladó nem felelős az alábbiakért:

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely irat – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – elvesztése, vagy megsemmisülése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Megrendelő felelős a a COMPSZERVIZ.HU portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a COMPSZERVIZ.HU portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

A termék cseréje

Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Megrendelő részére, és Megrendelő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

A termék cseréje esetén Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A visszaszállítás során a kárveszély Megrendelőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Megrendelő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Megrendelő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Megrendelőnek . Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Megrendelő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Megrendelő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Megrendelőnek . Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.